A+ A A-

Αστική Ευθύνη

Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, να αποκαταστήσει την ζημιά που προκάλεσε, εξ αμελείας του, σε τρίτους. Η ταχεία επέκταση των ανθρωπίνων σχέσεων, η πολυπλοκότητα των συναλλαγών σε συνάρτηση με τις κατά καιρούς οικονομικές συγκυρίες, αλλά και η δημιουργία ενός υψηλού κοινωνικού αισθήματος σεβασμού των υλικών αγαθών και της ζωής των συνανθρώπων μας, έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ασφαλιστικών προγραμμάτων, που να καλύπτουν ακριβώς αυτή την υποχρέωση αποκατάστασης της  ζημιάς των τρίτων. Το Γραφείο μας, συνεπές προς την ανάγκη αυτή, διαθέτει εξειδικευμένα και ευέλικτα  προγράμματα κάλυψης αστικής ευθύνης προςτρίτους, με όρια κάλυψης και ασφάλιστρα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών του.Δείτε Αναλυτικά

Καλύπτονται τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλεια του ασφαλιζομένου σε τρίτοκατά την ιδιωτική του ζωή και έξω από την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Καλύπτονται επίσης τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που τυχόν θα προξενηθούν από τον/την σύζυγο, τα ανήλικα παιδιά του, το υπηρετικό προσωπικό του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου την επιμέλεια έχει ο ασφαλιζόμενος καθώς και από τους συγγενείς του πρώτου βαθμού που κατοικούν μαζί του, κατά την ιδιωτική τους ζωή και έξω από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 
Η κάλυψη αυτή δίδεται ως επέκταση στα ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης και αφορά τα ποσά που θα υποχρεωθεί ο ασφαλιζόμενος, με την ιδιότητα του εργοδότη, να καταβάλλει ως αποζημίωση (για σωματικές βλάβες μόνον) στα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τα ατυχήματα που θα υποστούν κατά την εργασία τους ή με αφορμή αυτήν την εργασία. 
Ασφάλιση Επαγγελματικής ΕυθύνηςΚαλύπτει την Αστική Ευθύνη των Ιατρών έναντι ασθενών τους, για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από αμέλεια ή παράλειψη κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.Το προϊόν απευθύνεται στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα :-   53.000 Ιατροί-   15.000 ΟδοντίατροιΠρόκειται για ένα κλειστό πακέτο του προϊόντος που καλύπτει τον Ιατρό και τα πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του για :1)      Αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν  σχετικά με απώλεια  ζωής ή σωματικές βλάβες ασθενών τους και οφείλονται σε αμέλεια ή παράλειψη στην άσκηση  της ιατρικής τους ειδικότητας.2)      Λάθη ή παραλήψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν από τον ιατρό στους βοηθούς του.3)      Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα, για την υπεράσπιση του ασφαλιζομένου σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ’ αμελείας παραβάσεις.4)      Ιατρικά σφάλματα στην παροχή πρώτων βοηθειών (πέραν της ειδικότητας του) σε καταστάσεις  έκτακτης ανάγκης.5)      Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στους επισκέπτες στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου.
Ασφαλίζονται οι επιστήμονες φαρμακοποιοί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, για :-Σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες του φαρμακοποιού από λάθος του ιδίου ή υπαλλήλου του κατά την εκτέλεση συνταγής ή την παρασκευή ιδιοσκευάσματος ή από τις εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου.-Υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου. 
Καλύπτονται όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων για τις ζημιές (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που το ζώο αυτό θα προξενήσει αθέλητα σε τρίτους.
Ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, σχολών, φροντιστηρίων και παιδικών σταθμών καθώς και οι υπεύθυνοι δημοσίων σχολών & παιδικών σταθμών. Καλύπτονται οι εγγεγραμμένοι μαθητές, οι γονείς τους, οι επισκέπτες και άλλοι για σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν από ατύχημα το οποίο θα έχει σχέση με :

 1. Τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του εκπαιδευτηρίου (αίθουσες, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ)
 2. Την πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων, την ευθύνη των οποίων έχει ο ασφαλιζόμενος
 3. Τη μεταφορά των μαθητών με μεταφορικά μέσα (σχολικά λεωφορεία) ιδιοκτησίας του ασφαλιζομένου 
Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές σε πελάτες ή επισκέπτες καταστήματος/επαγγελματικού χώρου από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του και το οποίο θα έχει σχέση με την λειτουργία των εγκαταστάσεων του.Καλύπτεται επίσης και η τροφική δηλητηρίαση που τυχόν θα συμβεί σε πελάτες του καταστήματος.
Καλύπτονται  οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές σε πελάτες ή επισκέπτες καταστήματος / επαγγελματικού χώρου  από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του και το οποίο θα έχει σχέση με την λειτουργία των εγκαταστάσεων του.
Ασφαλίζονται οι τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου.Καλύπτονται τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης) που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για τα οποία θα ευθύνεται  ο ασφαλιζόμενος και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.Προαιρετικά μπορούν να ασφαλισθούν επίσης και τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες/υλικές ζημιές) από :

 1. Χρήση σκαλωσιών, βαρούλκων & ανυψωτήρων
 2. Ζημιές σε όμορες/παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών
 3. Ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
Ασφαλίζονται οι τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι /υπεργολάβοι δημοσίων έργων, αλλά και ο κύριος του έργου.Καλύπτονται τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, περιλαμβανόμενης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης / ψυχικής οδύνης) που θα  προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.Προαιρετικά μπορούν να ασφαλισθούν επίσης και τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές ) από :

 1. Χρήση σκαλωσιών, βαρούλκων & ανυψωτήρων
 2. Ζημιές σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα ή στο περιεχόμενο αυτών
 3. Ζημιές σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
Καλύπτονται οι ένοικοι, οι επισκέπτες της πολυκατοικίας ή του μεγάρου και οι τυχόν περαστικοί για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που είναι  δυνατόν να προξενηθούν :

 1. Από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο διαχειριστής της πολυκατοικίας και το οποίο θα συμβεί στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του ασφαλιζόμενου κτιρίου (περιλαμβανομένων και των ανελκυστήρων) και θα έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του.
 2. Από ατύχημα που θα συμβεί στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο και θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε πτώση αντικειμένου που αποτελεί μέρος του κτιρίου. Καλύπτονται και οι σωματικές βλάβες τρίτων που θα προκληθούν συνέπεια πυρκαγιάς των κοινόχρηστων χώρων ή έκρηξη του λέβητα της πολυκατοικίας. 
Καλύπτονται οι ερασιτέχνες κυνηγοί, κάτοχοι νόμιμης άδειας, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενήσουν σε τρίτους από τη χρήση (για ερασιτεχνικό κυνήγι), μεταφορά και καθαρισμό του όπλου καθώς και ζημιές (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές) που θα προκαλέσει ο κυνηγετικός σκύλος τους (αν υπάρχει). 
Το πρόγραμμα προσφέρει την ασφαλιστική προστασία στους ιδιοκτήτες ή επιχειρηματίες που ασκούν επιχείρηση σχετική με την κομμωτική ή την αισθητική τέχνη από απαιτήσεις των συναλλασσομένων πελατών.Πρόκειται για την επαγγελματική αστική ευθύνη που απορρέει από την υποχρέωση, που έχει ο κάθε επαγγελματίας να ασκεί το επάγγελμά του με την αναγκαία επιμέλεια, σύμφωνα με τα πορίσματα και τα δεδομένα του επαγγέλματός τους  και προς όφελος των πελατών του.Ειδικά το πρόγραμμα αυτό καλύπτει την ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια του ιδίου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και σχετίζονται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού χεριών, ποδιών, αποτρίχωσης και αισθητικής. Δεν καλύπτονται επεμβάσεις καλλωπισμού και εκείνες οι υπηρεσίες που απαιτούν απαραίτητα κατοχή ιατρικού διπλώματος, άδειας και σχετική ειδικότητα, καθώς και οπιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από μηχανήματα.Καλύπτεται επίσης η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες που προκαλούνται από βαφές, προϊόντα για περμανάντ ή αρώματα και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του, υπό τον όρο ότι η χρήση τους έγινε κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και η ζημιά παρουσιάστηκε 30 ημέρες από την τοποθέτηση ή σε κάθε άλλη περίπτωση, όχι αργότερα από τη λήξη του συμβολαίου.Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ιδιοκτήτης και τα απασχολούμενα άτομα έχουν την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια για την εργασία που εκτελούν. 
Ασφαλίζονται όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα τους σε κλίνες για :

 1. Σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες του τουριστικού καταλύματος
 2. Υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του τουριστικού καταλύματος
 3. Ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας
 4. Σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν στους ενοίκους του τουριστικού καταλύματος από πυρκαγιά / έκρηξηΠροαιρετικά, μπορούν να ασφαλισθούν επίσης :

  1. Η τροφική δηλητηρίαση των πελατών του τουριστικού καταλύματος, εφόσον σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο / μπαρ
  2. Η κλοπή/απώλεια/ζημιά των αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών του τουριστικού καταλύματος 
Α.Ε. Οχημάτων Οδικής ΒοήθειαςΑ.Ε. Γερανοφόρου Οχήματος από την Χρήση ως ΕργαλείοΑ.Ε. Γερανοφόρου Οχήματος από Ανυψούμενο ΦορτίοΑ.Ε. Γερανοφόρου Οχήματος για Ζημιές Επί του Ανυψούμενου ΦορτίουΑ.Ε. Μεταφερόμενου ΦορτίουΑ.Ε. Λειτουργίας Σταθμού ΑυτοκινήτωνΑ.Ε. ΓυμναστηρίωνΑ.Ε. Κέντρων Διασκέδασης / Αιθουσών Ψυχαγωγίας (Θέατρα – Κινηματογράφοι)Α.Ε. Συντηρητή ΑνελκυστήρωνΑ.Ε. Ασφαλιστικών ΔιαμεσολαβούντωνΑ.Ε. Διοργανωτών ΕκθέσεωνΑ.Ε. ΕκθετώνΑ.Ε. Κατασκηνώσεων CampingΑ.Ε. Ερασιτεχνικών Συλλόγων ΚυνηγώνΑ.Ε. Μόλυνσης ΠεριβάλλοντοςΑ.Ε. ΦαρμακοποιώνΑ.Ε. ΛογιστώνΑ.Ε. Ελαττωματικού Προϊόντος