A+ A A-

Τεχνικές Ασφαλίσεις

- Μεγάλα ή μικρά τεχνικά έργα υποδομής π.χ. οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα, ενεργειακά έργα και εγκαταστάσεις

κλπ, δημόσια, ιδιωτικά ή /και συγχρηματοδοτούμενα που εκτελούνται και λειτουργούν κάτω από μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης, σε οποιαδήποτε φάση βρίσκονται (κατασκευή/ανέγερση ή λειτουργία)

- δομικές μηχανές εργοληπτριών εταιριών,

- έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού αποπερατωμένα εν λειτουργία,

- ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως,

- ηλεκτρονικός εξοπλισμός,

- ψυκτικοί θάλαμοι και εμπορεύματα που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς σαν απόρροια μίας μηχανικής βλάβης των θαλάμων

είναι κάποια από τα αντικείμενα που μπορούν να ασφαλισθούν με τα σύγχρονα συμβόλαια του Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων (Engineering Insurances).

Κάποια από τα συμβόλαια Τεχνικών Ασφαλίσεων ήταν ήδη γνωστά στις αρχές του περασμένου αιώνα. Η ανάπτυξη του Κλάδου και η συγκέντρωση των διαφόρων «τεχνικών» συμβολαίων έγινε κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Τα Ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων είναι ως επί το πλείστον Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια, δηλαδή καλύπτουν ότι ρητά δεν εξαιρείται σε αντίθεση με τα συμβόλαια Κατονομαζομένων Κινδύνων στα οποία αναφέρονται οι καλύψεις που παρέχονται.

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους βρίσκονται  σε διαδικασία εγκατάστασης  ή έχουν ήδη εγκατεστημένα Φωτοβολταϊκά πάρκα ή μικρές Φωτοβολταϊκες Παραγωγικές Μονάδες σε οροφές κατοικιών (ή πολυκατοικιών) και προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
Αφορά :
στην περίοδο εγκατάστασης ή/ και
στην περίοδο λειτουργίας.
Περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες :
1. Ασφάλιση Περιουσίας,
2. Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών,
3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους,
4. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη,
5. Ασφάλιση Απώλειας Κερδών.
Καλύπτονται ζημιές ενδεικτικά από:
• Πυρκαγιά – κεραυνό,
• Σεισμό,
• Ευρεία έκρηξη,
• Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα,
• Χιόνι – Χαλάζι – Παγετό,
• Βραχυκύκλωμα,
• Κλοπή,
• Πολιτικές ταραχές,
• Τρομοκρατικές ενέργειες,
• Κακόβουλες βλάβες,
• Πτώση αεροσκαφών,
• Πρόσκρουση Οχήματος
Καλύπτονται επίσης :
• Απώλεια κερδών,
• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς ή έκρηξης,
• Αποκομιδή συντριμμάτων,
• Έξοδα για αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, αδειών κ.λ.π.,
• Αξία αντικατάστασης με καινούργιο,
• Ανθρώπινο λάθος,
• Κατασκευαστικά ελαττώματα ,
• Λειτουργικά αίτια,
• Περιβαλλοντικά αίτια,
• Ηλεκτρικά αίτια

 

 

Συμβόλαιο: Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance - EEI)
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από εξωτερικά ή/και εσωτερικά αίτια που προκαλούνται σε παντός είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα (εξοπλισμό γραφείου, εκτυπωτικά μηχανήματα, ιατρικός εξοπλισμός, κ.λπ.).
Ενδεικτικά αναφέρουμε ζημιές από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, νερά, πτώση/θραύση, αδεξιότητα χειρισμού κ.λπ.

 

 

Συμβόλαιο: Μηχανικών Βλαβών (Machinery Breakdown Insurance - MB)
Καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες που προκαλούνται σε οιαδήποτε φύσης μηχανολογικό εξοπλισμό βιομηχανιών και άλλων παραγωγικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ζημιές από εσωτερικές αιτίες, εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία κ.λπ. που παρέχονται από τη βασική κάλυψη, ενώ με ειδική συμφωνία μπορούν να καλυφθούν και ζημιές από εξωτερικές αιτίες όπως πυρκαγιά, νερά κ.λπ.
 
 

 
Πρόγραμμα ‘’Κατά παντός κινδύνου’’ εργολαβίας και Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων που καλύπτει όλα τα είδη οικοδομών (διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία κ.λ.π) και όλες τις εργασίες κατασκευής (ανέγερση & ανακαίνιση).
Απευθύνεται σε : επαγγελματίες εργολάβους οικοδομών αλλά και ιδιώτες που χτίζουν  μόνοι τους κάποια κατοικία.
Υποχρεωτικές καλύψεις προγράμματος :
1)ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΡΓΟΥ – κατά παντός κινδύνου (πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πλημμύρα, θύελλα, χιόνι, καταιγίδα, χαλάζι, σεισμός, καθίζηση, κατολίσθηση, κ.λ.π.).
2)ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ – για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές κατά την διάρκεια της ανέγερσης / ανακαίνισης (και κατά την διάρκεια της κατεδάφισης, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο).
  • Των ασφαλισμένων προς τρίτους που δεν συμμετέχουν στο έργο
  • Μεταξύ των συμμετεχόντων εργολάβων (διασταυρούμενη ευθύνη)
  • Προς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας για φθορές υποδομών
3)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ :
- Για Ανέγερση : ευρεία συντήρηση μετά το πέρας της κατασκευής, εσφαλμένη μελέτη, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, αποκομιδή συντριμμάτων κ.λ.π.
-Για Ανακαίνιση : κλοπή μετά από διάρρηξη των υλικών (εφόσον φυλάσσονται), αποκομιδή συντριμμάτων, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές κ.λ.π.
 
Πρόσθετη προαιρετική κάλυψη :
4)ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ : Ατύχημα των εργατών που απασχολούνται στο έργο.
Το Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω κεφαλαίων που καθορίζονται στην αίτηση από τον ασφαλισμένο :
1) Προϋπολογισμός εργασιών  (αναφέρεται στον πραγματικό προϋπολογισμό ανέγερσης)
2) Εξοπλισμός εργολάβου (προαιρετικά)
3) Κόστος εργασιών κατεδάφισης (προαιρετικά)
4) Υφιστάμενες κατασκευές του ιδιοκτήτη ή του κυρίου του έργου (προαιρετικά)
 

 

 
Συμβόλαια: Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (Contractors’ All Risks Insurance - CAR) και Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (Erection All Risks Insurance - EAR)


Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο υπό κατασκευή έργο ή στην υπό συναρμολόγηση εγκατάσταση. Καλύπτονται επίσης και οι υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους (Αστική Ευθύνη προς Τρίτους) από τις συμβατικές εργασίες.
 
Η κάλυψη – όπως αναφέρεται στο διακριτικό τίτλο των δύο συμβολαίων – είναι κατά παντός κινδύνου και ενδεικτικά καλύπτονται ζημιές στο υπό κατασκευή έργο ή στην υπό συναρμολόγηση εγκατάσταση από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμό, πλημμύρα, ανεμοθύελλα), επακόλουθες ζημιές από λανθασμένη μελέτη, έμμεσες ζημιές από κακοτεχνίες στο εργοτάξιο, κ.λπ. Σε έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης, η κάλυψη που δίνεται με το συμβόλαιο CAR ή EAR μπορεί να εμπλουτιστεί και με την Ασφάλιση Απώλειας Μελλοντικών Μικτών Κερδών (Advanced Loss of Profit – ALOP). Καλύπτεται η απώλεια μελλοντικών μικτών κερδών που θα υποστεί ο κύριος του έργου από μείωση του τζίρου του ή/και από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, εάν κατά την διάρκεια της ασφάλισης το ασφαλιζόμενο έργο ή μέρος αυτού υποστεί απώλειες ή ζημιές που αθροιστικά θα προκαλέσουν καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του ασφαλιζόμενου έργου με ότι αυτό οικονομικά θα συνεπάγεται για τον κύριο του έργου.
 

 

 

Συμβόλαιο: Ασφάλιση Δομικών Μηχανών και Μηχανικού Εξοπλισμού Εργολάβων (Contractors’ Plant & Equipment - CPM)

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που δύναται να προκληθούν από εξωτερικά αίτια σε δομικές μηχανές και εξοπλισμό εργοταξίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ζημιές από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, σεισμό κ.λπ.

 

 

 

Συμβόλαιο: Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Completed Risk - CECR)

Καλύπτονται ζημιές σε αποπερατωμένα έργα Πολιτικού Μηχανικού στα οποία η φωτιά δεν αποτελεί την κύρια πρόκληση ζημιών, π.χ. φράγματα, οδοποιίες, κλπ. Αναφέρεται συνήθως σε έργα υποδομής και καλύπτει ζημιές από κατονομαζόμενους κινδύνους όπως π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό κ.λπ.

 

 

 

Συμβόλαιο: Απώλειας Κερδών συνεπεία Μηχανικής Βλάβης (Machinery Loss of Profit Insurance - MLOP)

Παρέχεται ως επέκταση του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών, και καλύπτει την απώλεια κερδών μίας επιχείρησης που προκαλείται κατά τη διακοπή λειτουργίας ασφαλιζόμενων μηχανημάτων συνεπεία κινδύνων που καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών.

 

 

 

Συμβόλαιο: Αλλοίωσης Εμπορευμάτων συνεπεία Μηχανικής Βλάβης (Deterioration of Stock Insurance- DOS)

Παρέχεται σε συνδυασμό με ασφαλιστήριο συμβόλαιο μηχανικών βλαβών και καλύπτει την αλλοίωση εμπορευμάτων αποθηκευμένων σε ψυκτικούς θαλάμους εξαιτίας μηχανικής βλάβης αυτών.